Žalm 9-II (12-21)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zpívejte Hospodinu, který síd na Siónu, * rozhlašujte jeho činy mezi rody,
vždyť si na ně vzpomněl jako krev mstitel, * nezapomněl na výkřiky ubožáků.
Hospodine, smiluj se nade mnou,  pohleď na mé soužení, které snáším od svých nepřátel, * vysvoboď z bran smrti,
abych hlásal všechnu tvou chválu u bran siónské dcery, * ať se rozjásám nad tvou pomocí!
Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali, * noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.
Hospodin se dal poznat, vykonal soud, * do díla svých rukou se chytil hříšník.
Ať se hříšní stáhnou do podsvětí, * všichni pohané, kteří nedba o Boha,
neboť nebude navěky zapomenut chudák, * naděje ubohých nezajde navždy!
Hospodine, povstaň, ať nezbuj člověk, * pohané budou souzeni před tvou tváří!
Hospodine, nažeň jim strachu, * ať si pohané uvědomí, že jsou jen lidé!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.