Žalm 99

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin kraluje: třesou se rody; * trůní nad cheruby: chvěje se země.
Hospodin na Siónu je veli * a nade všemi národy vyšený.
Ať chválí tvé veliké a hroz jméno, * neboť je svaté.
Pevně vládne ten, kdo miluje právo:  tys určil, co je správné, * právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
Oslavujte Hospodina, našeho Boha,  klaňte se u podnože jeho nohou, * neboť je svatá.
Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími  a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno: * vzývali Hospodina; a on je vyslýchal.
Mluvíval k nim v oblačném sloupu,  slýchali jeho příkazy, * kon, kte jim dal.
Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel,  Bože, byls k nim milostivý, * ale také jsi trestal jejich přestupky.
Oslavujte Hospodina, našeho Boha,  klaňte se na jeho sva hoře, * neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.