Žalm 98

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Zpívejte Hospodinu seň novou, * neboť učinil podivuhod ci.
Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svaho ramene.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu;
všechny končiny ze uzřely * spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!
Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!
Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, * svět i všichni, kdo jej ovají.
Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zasejte
před Hospodinem, že přišel, * že přišel, aby spravoval zemi,
aby spravoval svět ve spravedlnosti * a národy podle práva.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.