Žalm 96-II (7-13)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vzdejte Hospodinu, rodiny rodů,  vzdejte Hospodinu slávu a moc, * vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Přineste oběť a vstupte do jeho dvoří, * v posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekosal: * národy ří podle práva.
Radujte se, nebesa, zajásej, země,  zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy  před Hospodinem, že přichází, * že přichá řídit zemi.
Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.