Žalm 95

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zasejme!
Neboť veli Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy.
V jeho ruce jsou hlubiny ze * a jemu patří šiny hor.
Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce.
Pojďme, padme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, stádce vede jeho rukou.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:  "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, * jako tehdy v Masse na poušti,
kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač vili činy.
Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení;  řekl jsem: Je to lid, kte blou v srdci, * nepoznali cesty.
Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo ho klidu!"
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.