Žalm 94-II (12-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, * a ve svém záko vyučuješ,
abys mu popřál klidu od zlých časů, * dokud se nevykope jáma pro bezbožho.
Neboť nezavrhne Hospodin svůj rod * a své dědictví neopustí.
Ale právo se vrátí ke spravedlnosti, * následovat ji budou všichni upřímho srdce.
Kdo se mě zastane proti zločincům, * kdo pro mě povstane na zlosyny?
Kdyby mně Hospodin nepohal, * brzo by odpočívala duše v tichu smrti.
Jen si pomyslím: "Má noha je vratká", * už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.
Když se mi v nitru rozmnoží starosti, * tvá útěcha vzpruží mou duši.
Spojí se s tebou stolec zkázy, * který týrá pod zdáním práva?
Vrhají se na život spravedliho * a nevinnou krev odsuzují.
Hospodin mi bude jis útočištěm, * můj Bůh bude má chran skála.
Odplatí jim jejich nepravost  a zahubí je vlast jejich zlobou, * zahubí je Hospodin, náš Bůh.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.