Žalm 93

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin kraluje, oděl se velebností, * oděl se Hospodin, osal se mocí.
Dal světu klad, * že nezakosá.
Pevný je trůn tvůj od pradávna, * jsi od věčnosti.
Zdvihají řeky, Hospodine,  zdviha řeky svůj hlas, * zdvihají řeky svůj hukot.
Mocnější než hukot mnohých vod,  mohutnější než mořský příboj, * mocný je Hospodin na sosti.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, * tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věč časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.