Žalm 92-II (10-16)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine,  hle, tvoji nepřáte zahynou, * rozprášeni budou všichni zlosynové.
Mně však jsi dal buvo lu, * pomazals mě nejčistším olejem.
Mé oko s pohrdáním hledí na nepřátele, * mé uši s radostí slyší o osudu mých protivků.
Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.
Kdo jsou zasazeni v do Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přišet užitek, * zůstanou šťavna a svěží,
aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, skála, * v němž ne nepravosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.