Žalm 90

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pane, tys nám býval útočištěm * od pokole do pokolení!
Dříve než se zrodily hory, než povstala ze a svět, * od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Rozkazem vracíš čloka v prach * a pravíš: "Vraťte se, smrtelci!"
Neboť tisíc let je v tvých očích  jako včerejší den, kte minul, * a jako noč hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ran sen, * podobají se pučí trávě:
Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.
Hyneme vskutku pro tvůj hněv, * děsíme se pro tvé rozhořčení.
Položils před sebe naše viny, * naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
Neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, * jako vzdech jsme dokončili svá ta.
Našich let bývá úhrnem sedmdesát, * u toho, kdo je při síle, osmdesát.
Většina jich je lopota a trýzeň, * neboť rychle pomíjejí, a my odme.
Kdo uváží sílu tvého hněvu * a kdo se bo tvé nevole?
Nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.
Obrať se, Hospodine, jak dlouho ješ budeš čekat? * Slituj se nad svými služebky!
Nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po ce život!
Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje lo, * tvá sláva jejich synům.
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,  dej zdar práci našich rukou, * dej zdar práci našich rukou!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.