Žalm 89-I (2-19)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost." * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
"Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebku:
Na věky zajistím tvůj rod * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení."
Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáž svatých.
Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podo nu?
Bůh je strašný ve sboru svatých, * veliký a hrozný nad všechny kolem sebe.
Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? * Mocný jsi, Hospodine, a tvá věrnost obklopuje.
Ty vládneš nad nezkrotným mořem, * ty poutáš jeho vzdu vlny.
Tys probodl a rozdupal Rahab, * svým silným ramenem jsi rozptýlil své nepřátele.
Tvá jsou nebesa, tvá je i země, * založil jsi svět a vše, co jej plní.
Sever i jih jsi stvořil, * Tábor a Hermon plesa v tvém jménu.
Tvé je mocné, * silná je tvá ruka, zdvižena tvá pravice.
Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu, * milost a věrnost před tebou kráčejí.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
V tvém jménu jása ustavič * a honosí se tvou spravedlností.
Neboť ty jsi leskem jejich moci * a tvou přízní roste naše la.
Vždyť náš vladař náleží Hospodinu, * náš král Svatému Izraele.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.