Žalm 88

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, můj Bože, volám ve dne, * hořekuji před tebou v noci.
Kéž pronikne k to modlitba, * nakloň svůj sluch k mému voní!
Neboť bědami je nasycena duše * a můj život se blíží podsvětí.
Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk bez pomoci.
Mezi mrtvými je moje lože, * mezi zabitými, kteří leží v hrobě;
na ty nevzponáš, * jsou vyloučeni z tvé če.
Položils mě do hlubo my, * do temnot a do propastí.
Dolé na tvůj hněv, * všechny své přívaly jsi na vylil.
Odpudils ode mě známé,  zošklivil jsi před nimi, * jsem v žaláři, nevyváznu!
Mé oko hasne utrpením,  denně k tobě, Hospodine, volám, * k tobě vztahuji své ruce.
Děláš snad zraky pro mrtvé, * či vstanou lidské stíny a budou chválit?
Což se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě, * o tvé věrnosti v příbytku mrtvých?
Lze poznat tvé divy v temnotách, * tvou milost v kraji zapomnění?
Já však volám k tobě, Hospodine, * má modlitba ti přichá vstříc hned no.
Proč mě odmítáš, Hospodine, * a přede mnou skrýváš svou tvář?
Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti, * vyčerpán snášel jsem tvé hrůzy.
Převalil se přese tvůj hněv, * zahubily tvé hrůzy.
Zaplavují mě ustavič jako topa, * koldokola obkličují.
Odcizils mi přítele i druha, * temnota je mou věrnicí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.