Žalm 85

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi, * změnil jsi k dobru Jakubův úděl.
Odpustils vinu svého lidu, * přikryl jsi všechny jeho hříchy.
Zadržels všechno své rozhořčení, * uklidnil jsi žár svého hněvu.
Obnov nás, Bože, náš spasiteli, * odlož svou nevoli proti nám.
Což se navěky budeš na nás zlobit, * roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?
Což nám už nevrátíš život, * aby se tvůj lid radoval v tobě?
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství * a dej nám svou spásu!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: * jistě mlu o pokoji
pro svůj lid a pro své sva * a pro ty, kdo se k němu obrace srdcem.
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, * aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Milosrdenství a věrnost se potkají, * políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země, * spravedlnost shlédne z nebe.
Hospodin též popřeje dobro * a naše ze vy plody.
Spravedlnost bude ho předcházet * a spása mu jde v patách.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.