Žalm 84

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine stupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových ních,
mé srdce i lo * s jásotem tíhnou k žimu Bohu.
I vrabec si na příbytek * a vlaštovka své hnízdo, kde uklá svá mláďata;
Tvé oltáře, Hospodine stupů, * můj králi a můj Bože!
Blaze těm, kdo přebýva v tvém domě, * stále mohou chválit.
Blaze člověku, jenž u tebe na pomoc, * když se chys na svatou pouť.
Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní, * a časný déšť je zaha požehním.
Půjdou se silou stále větší: * uzří Boha bo na Siónu.
Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, * popřej sluchu, Jakubův Bože!
Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaho!
Věru, lepší je den v tvých dvořích * než jinde tisíc:
raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožka.
Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít:  Hospodin popřává milost a slávu, * neodepře štěstí těm, kteří ži v nevinnosti.
Hospodine stupů, * blaze tomu, kdo v tebe doufá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.