Žalm 81

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Plesejte Bohu, kte nám pohá, * jásejte Jakubovu Bohu.
Zanotujte píseň, udeřte na buben, * na líbezně zvučící citeru a harfu.
Zadujte do trub v den novoluní, * v den úplňku, v čas našeho svátku.
Takový je příkaz v Izraeli, * je to zákon Jakubova Boha.
Nařízení, které dal Josefovi, * když se postavil proti egyptské zemi.
Slyšel jsem nezná mně hlas:  "Zbavil jsem jeho šíji břemena, * z jeho rukou jsem vzal koš robotka.
V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě,  odpověděl jsem ti z hřímaho mraku, * u vody v Meri jsem zkoušel.
Slyš, můj národe, chci napomenout, * Izraeli, kéž bys poslouchal!
Nesmíš mít boha jiho, * nesmíš se klanět bohu cimu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,  já jsem tě vyvedl z egyptské země, * otevři ústa a naplním je!
Ale můj národ na můj hlas nedbal, * Izrael neposlouchal.
Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, * ať si žijí podle svých padů!
Kéž by mě můj rod slyšel, * kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
Hned bych pokořil jejich nepřátele, * na jejich protivníky bych obtil svou ruku.
Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili, * jejich osud by trval navždy.
Jeho bych však živil jadrnou pšenicí, * medem ze skály bych jej sytil."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.