Žalm 8

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, náš Pane,  jak podivuhodné je tvé jméno po ce zemi, * svou velebností přešils nebesa!
Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům, * abys umlčel pomstychtivého nepřítele.
Když se zahledím na tvá nebesa, lo tvých prstů, * na měsíc, na hvězdy, kte jsi stvořil:
Co je člověk, že na ho myslíš, * co je smrtelník, že se o ho staráš?
Učinils ho jen o málo menším, než jsou anlé, * ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad lem svých rukou, * položils mu k nohám všechno:
ovce i veške dobytek, * k tomu i pol zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři, * vše, co se hemží na stezkách moří.
Hospodine, náš Pane, * jak podivuhodné je tvé jméno po ce zemi!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.