Žalm 79, 1-5.8-11.13

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, pohané vtrhli do tvého dictví,  poskvrnili tvůj sva chrám, * Jeruzalém pronili v trosky.
Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebesmu ptactvu, * těla tvých zbožných divo zvěři.
Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzama, * nebylo, kdo by je pohřbil.
Jsme vydáni poha svých sousedů, * na potupu a výsměch svému okolí.
Jak dlouho, Hospodine?  Budeš se stále hněvat? * Bude planout tvé rozhorle jak oheň?
Nepřipomínej nám viny předků,  tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc, * vždyť jsme tak zbědovaní!
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména, * vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.
Proč ma říkat pohané: * "Kdepak je ten jejich Bůh?"
Ať se ukáže na pohanech – před našima očima – * pomsta za vylitou krev tvých služebků.
Ať k tobě přijde vzdychá zajatých, * mocí svého ramene nech naživu odsouze na smrt.
My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy,  budem chválit naky, * po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.