Žalm 78-V (52-64)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pak vyvedl svůj lid jak ovce, * jak stádo je vedl na poušti.
Vodil je bezpečně, že neli strachu, * jejich nepřátele však přikrylo moře.
Přivedl je do své sva země, * k horám, které získala jeho pravice.
Před nimi vyhnal pohany  a losem jim určil dictví, * v jejich stanech usídlil izraelské kmeny.
Pokoušeli však a dráždili Boha, Nejvyššího, * a nedbali na jeho přiní.
Odpadli a byli nevěrní jako jejich otcové, * zklamali jak zrád luk.
Do hněvu ho přiváděli svými oběťmi na šinách, * svými modlami vzbudili jeho žárlivost.
Bůh to slyšel a rozhněval se, * ostře odmítl Izraele.
Opustil příbytek v Silo, * stan, kde přebýval mezi lidmi.
Vydal do zaje svou lu, * svou slávu v moc protivka.
Odevzdal svůj rod meči, * proti svému dědictví vzplanul hněvem.
Jeho jinochy zhltal oheň, * jeho panny se neprovdaly.
Jeho kněží padli mečem, * jejich vdovy nemohly plakat.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.