Žalm 78-II (17-31)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Přece však proti němu hřešili le, * nepřestali na poušti urážet Nejvyššího.
Pokoušeli Boha ve svém srdci, * když žádali pokrm podle své choutky.
Pohrdlivě mluvili proti Bohu, * řekli: "Dokáže Bůh prostřít stůl zde na poušti?
Ano, udeřil do skály, že vytekla voda a potoky se rozlily: * ale dovede dát i chléb či opatřit maso svému lidu?"
Proto se Hospodin rozhněval, když to slyšel,  a oheň vzplanul proti Jakubovi, * i hněv vzkypěl proti Izraeli,
že neřili v Boha, * nedůvěřovali v jeho pomoc.
Poručil tedy mrakům nahoře * a otevřel brány nebes,
seslal na ně déšť many, aby se najedli, * a dal jim nebes pokrm.
Člověk jedl chléb silných, * pokrm jim poslal do sytosti.
Východnímu větru dal vanout z nebe * a svou mocí přivedl tr od jihu.
Jak by to prach byl, seslal na déšť masa, * jak by to byl mořský písek, dal jim perna ptáky.
Padli do jejich bora, * kolem jejich stanů.
Jedli a důkladně se nasytili, * po čem toužili, jim splnil.
Neukojili ještě svou choutku,  ještě měli pokrm ve svých ústech, * když proti nim vzkypěl Boží hněv:
pobil jejich siky, * zahubil izraelské jinochy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.