Žalm 78-I (1-16)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, můj lide, naučení, * nastav uši slovům mých úst!
Otevřu k průpodi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob.
Co jsme slyšeli a poznali, * co nám otco vypráli,
nezatajíme jejich synům, * příštímu pokolení budeme vypravovat
slavné Hospodinovy činy i jeho moc, * podivuhodné skutky jím vykonané.
Dal totiž Jakubovi naříze * a stanovil příkaz pro Izraele,
aby o tom, co poručil našim otcům, * poučili své syny.
Má to znát příští pokolení, synové, kteří se narodí, * mají to vyprávět svým tem,
aby vložili svou důvěru v Boha,  aby nezapomněli na Boží skutky * a zachovávali jeho nařízení.
Aby nebyli jako jejich otcové, * vzpurné a zatvrze pokolení,
pokolení nestáho srdce, * jehož duch nebyl věr Bohu.
Efraimovci, doved lukostřelci, * dali se na útěk v den bitvy.
Nezachovali Boží smlouvu, * odmítli jednat podle jeho kona.
Zapomněli na jeho skutky, * na podivuhodné činy, kte jim uzal.
Před jejich otci způsobil divy * v egyptské zemi na tanis pláni.
Rozdělil moře a převedl je, * postavil vody jako sep.
Za dne je vedl oblakem, * po celou noc světlem ohně.
Rozštěpil skály na poušti * a hojně je napojil proudem vody.
Potokům dal vytrysknout ze skály * a vodě dal ci jak řekám.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.