Žalm 77

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Můj hlas se k Bohu vznáší a volám, * můj hlas k Bohu stoupá, aby slyšel.
V den svého soužení hledám na,  má ruka se v noci vzpí bez únavy, * nedá se ušit duše.
Když na Boha vzponám, vzdychám, * když uvažuji, můj duch malátní.
Beze spánku držíš oči, * jsem zmaten a neschop slova.
Přemýšlím o dávných dnech, * na zašlá ta si vzponám.
V noci uvažuji ve svém srdci, * přemítám a můj duch hloubá:
"Může Pán zavrhnout naky, * už nám neuže svou milost?
Navždy už ustane jeho přízeň, * zrušen je slib pro všechna pokolení?
Zapomněl se Bůh smilovat, * či v hněvu zadržel své slitoní?"
Tu jsem si řekl: "V tom tkví bolest: * změnila se pravice Nejvyššího."
Vzpomínám na Hospodinovy činy, * ano, vzpomínám na dáv tvé divy.
Rozvažuji všechna tvá la, * přemítám o tvých skutcích.
Bože, sva je tvé choní: * který bůh je tak veli jako Bůh náš?
Ty jsi Bůh, kte či divy, * národům jsi dal poznat svou moc.
Svým ramenem jsi vykoupil svůj rod, * Jakubovy a Josefovy syny.
Uzřely tě vody, Bože,  uzřely tě vody, a zděsily se, * i hlubiny se rozbouřily.
Mraky vylily vodu,  oblaka zadula hromem * a tvé šípy šlehaly kolem.
Tvůj hrom burácel v bouři,  blesky ozařovaly obzor: * zatřásla a zachvěla se země.
Mořem vedla tvá cesta,  tvá stezka spoustami vod, * tvé šlépěje však nebylo vidět.
Jako stádo jsi vedl svůj rod, * Mojžíšovou a Ánovou rukou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.