Žalm 76-II (8-13)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tys hrozný. Kdo může před tebou obstát, * když vzplane tvůj hněv?
Z nebe jsi vynesl rozsudek; * země se zděsila a zmlkla,
když Bůh povstal k soudu, * aby pomohl všem poženým v zemi.
Vždyť zuřivé Edomsko bude chválit, * kdo zbyli v Ematu, budou slavit.
Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu, * všichni, kdo jste kolem něho, přineste dary Hrozmu!
On kro chu knížat * a děsí pozemské krále.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.