Žalm 75

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Velebíme tě, Bože, veleme * a vzýváme tvé jméno, vypravujeme o tvých divech.
"Až stanovím vhodnou dobu, * já sám budu soudit spravedlivě.
I kdyby se země třásla, i všichni, kdo ji ovají, * já pevně držím je sloupy.
Říkám vzdorným: ‚Zanechte vzdoru‘, * říkám bezbožným: ‚Nezdvihejte pyš hlavu‘.
Nezdvihejte pyšně hlavu proti Nejvyššímu, * nemluvte drze proti Bohu!
Spravedlnost nepřijde od východu ani od padu, * z pustiny ani z hor,
ale Bůh je soudce, * jednoho ponižuje, druhého povyšuje.
Neboť Hospodin v ruce číši, * v ní šumí víno sil kořené.
Dává z ní napít: vylokají je po kvasnice, * pít musí všichni bezbožci země!"
Já však budu navždy sat, * zpívat Jakubovu Bohu.
Rozdrtím úplně pýchu bezbožků, * vynikne moc spravedlivých.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.