Žalm 74-I (1-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl, * proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, kte paseš?
Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal,  na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví, * na horu Sión, kde ses usídlil.
Zaměř své kroky k dávným troskám: * nepřítel ve svatyni všechno zničil.
Tvoji protivníci hlučeli uvnitř svaho místa, * své korouhve tam vztyčili na tězství.
Jsou podobni těm, kdo v houštině va sekyrou, * hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny je brány.
Tvou svatyni vydali ohni, * až do základů znesvětili příbytek tvého jména.
Řekli si v srdci: "Vyhubme je naráz, * spalte všechny Boží svaty v zemi!"
Už nevidíme svá znamení, neme proroka * a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě.
Jak dlouho se bude, Bože, protivník rouhat, * jak dlouho bude nepřítel neustále tupit tvé jméno?
Proč odtahuješ svou ruku * a svou pravici necháváš ležet v klíně?
Bůh však je mým králem od pradávna, * tolikrát popřál tězství v zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.