Žalm 72-II (12-19)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
On vysvobodí chudáka, který se dovo pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neumá.
Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život.
Vymaní je z křivdy a silí, * neboť jejich krev je dra v jeho očích.
Proto bude žít a dostane se mu z arabského zlata,  stále se budou za ho modlit, * ustavičně mu budou žehnat.
Země bude oplývat obilím,  jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon, * obyvatelé měst rozkvetou jak pol tráva.
Jeho jménu se bude žehnat naky, * pokud bude slunce svítit, potr jeho jméno.
A v něm budou požehnána všechna plemena ze * blahoslavit ho budou všechny rody.
Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * on sám ko divy.
A požehnané jeho slav jméno naky, * jeho slávou ať je naplněna celá země! Staň se! Staň se!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.