Žalm 72-I (1-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestran tvým ubohým.
Hory přinesou lidu pokoj, * pahorky spravedlnost.
Zjedná právo ubohým z lidu,  pože chukům, * rozdrtí utlačovatele.
Žít bude dlouho jak slunce, * jak luna po všechna pokolení.
Sestoupí jako déšť na trávu, * jako vláha, která na zemi.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.
Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.
Jemu se budou klanět nepřátelé, * jeho protivníci prach budou zat.
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, * králové Arábie a Sáby zapla daně.
Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy mu budou sloužit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.