Žalm 68-III (25-36)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Objevuje se tvůj průvod, Bože, * průvod mého Boha, mého krále, směřují do svatyně.
Vpředu kráčejí zpěváci, vzadu harfeci, * uprostřed dívky bi do bubínků.
"Ve sborech velebte Boha, * Hospodina, vy, kteří pocházíte z Izraele!"
Tu si před nimi vykračuje Benjamín, věkem nejmladší,  judská knížata se svými stupy, * knížata Zabulóna, knížata Neftaliho.
Ukaž, Bože, svou moc, * tu moc, Bože, kterou na nás vykováš!
Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě * přinášejí králo dary!
Pokárej netvora v rákosí, * ty, kteří jsou mezi národy jako houf býků uprostřed tetek;
nechť se ti koří s pruty stříbra, * rozmetej národy, kte dy válčí!
Ať se dostaví velmoži z Egypta, * ať Etiopie vztáhne k Bohu svou ruku!
Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte na, * který jezdí po nebesích, po odkém nebi!
Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: * "Uznejte Boží moc!"
Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost, * jeho moc v oblacích.
Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův,  on dává sílu a statečnost svému lidu. * Bůh buď veleben!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.