Žalm 68-II (12-24)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pán proší rok, * mnoho poslů šíří radost zvěsti:
"Králové s vojsky prchají, prchají; * i ženy si doma rozlu kořist.
Zatímco jste si hověli u ovčích ohrad,  zaskvěla se křídla holubice stříbrem, * její peru plavým zlatem.
Když tam Všemohoucí rozněl krále, * padali jako sníh na Salmonu!"
Hory bašanské jsou hory vysoké, * hory bašanské jsou hory strmé.
Proč vy, strmé hory, tak žárlivě hledíte  na horu, kde si Bůh vyvolil sídlo, * na horu, kde bude Hospodin navždy sídlit?
Bůh má bezpočtu svých vozů, tice ticů: * Ze Sinaje Pán přichá do svatyně.
Vystoupils do výšin, zajatce zajals,  vzal sis lidi jako dar, * i ty, kteří nechtějí bydlit u Hospodina, Boha.
Ať je Pán žehnán kaž den, * nosí naše břemena, Bůh, naše spása.
Náš Bůh je Bohem spásy, * Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.
Vskutku Bůh rozbíjí hlavy svých nepřátel, * vlasaté temeno toho, kdo si libuje ve zlých skutcích.
Pán pravil: "Přivedu ti je z Bašanu, * dovléknu ti je z hlubin moře,
abys v krvi smočil svou nohu, * aby jazyk tvých psů měl z nepřátel svůj podíl."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.