Žalm 68-I (2-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, * ti, kdo ho nenávidí, prcha před ním,
tratí se, jako se rozplý dým  jako taje vosk před ohněm, * tak hříšníci hynou před Bohem.
Spravedliví se však radují, sa před Bohem * a vese se v radosti.
Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, * upravte cestu tomu, kdo jez na oblacích,
jeho jméno je Hospodin, * sejte před ním!
Otec sirotků, ochránce vdov * je Bůh ve svém svatém příbytku.
Bůh zjednává opuštěným domov,  vězně vyvádí k šťastmu životu, * jen buřiči bydlí ve vyprah zemi.
Bože, když jsi vycházel před svým rodem, * když jsi kráčel na poušti,
země se třásla, také nebesa vydávala vláhu před Bohem, * chvěl se Sinaj před Bohem, Bohem Izraele.
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dictví, * vzkřísils je, když zemdlelo.
Usadilo se v něm tvoje stádce, * ve své dobrotě ses postaral o chuka, Bože!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.