Žalm 66-II (13-20)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vstoupím s celopaly do tvého domu, * splním ti své sliby.
Pro ně se mé rty otevřely, * má ústa je slíbila, když mi bylo úzko.
Přinesu ti v oběť celopaly tučných ov s tukem bera * budu obětovat ky a kozly.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, * chci vyprávět, co prokázal Bůh duši.
Svými ústy jsem k němu volal, * velebil jsem ho svým jazykem.
Kdybych zamýšlel nepravost ve svém srdci, * nebyl by Pán slyšel.
Ale Bůh slyšel, * všiml si mé úpěnli prosby.
Bůh buď veleben,  že neodtl mou prosbu, * že mi neodňal svou lásku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.