Žalm 65

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu, * tobě, který vyslýcháš prosbu, se pl slib.
K tobě přichá kaž člověk * s vyznáním svých vin.
Naše nevěrnosti nás tísní, * ty je však odpouštíš.
Blaze tomu, koho si volíš a bereš k sobě: * přebý v tvých dvořích.
Kéž se nasytíme blahem tvého domu, * svatos tvého chrámu!
Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš, * Bože, náš zachránce,
naděje všech končin ze * i dalekých moří.
Svou mocí upevňuješ hory, * jsi osán silou.
Tišíš hukot moří, * hukot jejich vln a vřavu rodů.
Pro tvé divy bázeň jímá obyvatele dálných krajin, * radostí plníš nejzazší chod i pad.
V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, * velmi jsi ji obohatil.
Boží strouhou se hrne voda, * lidem nachystals obilí.
Takto jsi zemi připravil:  zavlažils je brázdy, * rozmělnils je hroudy,
zkypřils ji dešti, * požehnals tomu, co vyrašilo.
Rok jsi korunoval svou dobrotou, * kudy jsi prošel, prýš hojnost.
Pastviny na stepi mokva vláhou, * pahorky se oje radostí.
Nivy se odívají stády,  údolí se přikrýva obilím: * ozývají se jásotem a zpěvem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.