Žalm 6

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, nekárej ve svém hněvu, * netrestej mě ve svém rozhorlení!
Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť jsem chorý, * uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti se chvě
a má duše je nadmíru vyšená; * ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě...?
Obrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, * zachraň mě pro své slitoní,
protože mezi mrtvými nemyslí na tebe nikdo: * Kdo tě v podsvě že chválit?
Jsem vysílen od svého nářku,  noc jak noc pláčem skrápím své lože, * smáčím své lůžko slzami.
Oko mám zamže hořem, * zestárlo vinou všech mých nepřátel.
Pryč ode mě, všichni pachate bezpráví, * neboť Hospodin zaslechl mé hlasi naříní.
Uslyšel Hospodin mou prosbu, * Hospodin mou modlitbu přijal.
Ať se všichni moji nepřátelé zastydí, se vysí, * ať se kvapně odkli v hanbě!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.