Žalm 59, 2-5.10-11.17-18

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, * před mými protivky ochraň!
Vysvoboď mě od těch, kdo cha nepravost, * z moci vra vyprosť!
Neboť hle, ukláda mi o život, * napada mocní.
Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine,  nic jsem nezavinil, a přece vyráže a útočí. * Probuď se, pojď mi naproti a pohleď!
Má sílo, k tobě vzhlížím,  neboť ty, Bože, jsi útočiště, * můj Bůh, láska!
Kéž mně Bůh pože, * ať mi dá popást se pohledem na nepřátele!
Já však budu ovovat tvoji moc, * zrána jásat nad tvou přízní,
neboť ses osvědčil jako útočiště, * jako úkryt, když je mi úzko.
Má sílo, tobě budu zpívat,  Bože, tys útočiště, * můj Bůh, láska!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.