Žalm 55-II (13-15.17-24)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Kdyby mě potupil nepřítel, * dovedl bych to snést,
kdyby se nade mě vypínal, kdo nevidí, * skryl bych se před ním.
Ale byls to ty, můj druh, * můj přítel a věrník!
Vždyť jsme spolu byli v důvěrném styku, * ve slavném průvodu jsme kráčeli v Božím domě.
Já však budu volat k Bohu, * a Hospodin zachrání.
Večer, ráno i v poledne budu naříkat a sténat, * a uslyší můj hlas.
Vykoupí mou duši a dá mi pokoj od těch, kteří na dožejí, * neboť je jich na mnoho.
Bůh to uslyší a zkruší je  – on vládne od věčnosti – * nechtějí se změnit a nebo se Boha.
Kdekdo napřahuje ruku na přátele, * znesvěcuje svoji smlouvu.
Úlisnější nad máslo jsou jeho ústa, * ale srdce nepřátelské,
nad olej lahodnější jsou jeho slova, * jsou to však tase meče.
Svou starost hoď na Hospodina,  a on zachová, * nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.
A ty, Bože, svrhneš je * do my zkázy;
zákeřní vrazi nedosáhnou ani poloviny svých dnů. * Já však důvěřuji v tebe, Hospodine!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.