Žalm 55-I (2-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Naslouchej, Bože, mé modlitbě,  neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou, * věnuj mi pozornost a vyslyš mě!
Zmítám se v neklidu,  děsím se při křiku nepřítele, * při povyku bezbožka,
protože mě zavalu neštěstím * a v hněvu proti mně brojí.
Srdce se ve mně chvěje * a padla na mě smrtel úzkost.
Strach a hrůza se na ří * a děs halí.
Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub, * odletěl bych a dopřál si klidu.
Hle, daleko bych utekl, * stal bych na poušti.
Rychle bych spěchal do útočiš * před vichrem a bouří.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.