Žalm 53

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nerozumný si ří v srdci: * "Bůh není!"
Zkaženě, zvráce jednají, * nikdo ne dobro.
Bůh shlíží z nebe na smrtelky, * aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhle Boha.
Všichni pobloudili, všichni se zkazili, * nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!
Což se nevzpamatují, kdo pácha zlo,  kdo můj lid požírají, jako by jedli chleba, * a Boha nevzývají?
Tam se třásli strachem, * kde nebylo strachu,
neboť Bůh rozmetal kosti těch, kteří obhali. * Upadli v hanbu, protože Bůh je zavrhl.
Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu!  Až Bůh změní osud svého lidu, * jásot bude v Jakubovi, radost bude v Izraeli.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.