Žalm 51

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze smyj mou vinu * a očisť mě od ho hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti to jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé,
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.
Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala matka.
Hle, líbí se ti upřím srdce, * ve skrytu učíš moudrosti!
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu lejší než sníh.
Popřej mi slyšet hlas vese a radosti, * ať zajásají kosti, kte jsi zdrtil.
Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny viny.
Stvoř mi čis srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj od své tváře * a neodnímej mi svého svaho ducha.
Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
Otevři rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš libu v oti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkrouše duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.