Žalm 5, 2-10.12-13

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodine, slyš moje slova, * všimni si ho nářku!
Naslouchej mé hlasité prosbě,  můj králi a můj Bože, * vždyť k tobě se modlím, Hospodine!
Zrána slyšíš můj hlas, * zrána ti předkládám své modlitby a čekám.
Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost,  zlý u tebe prodlévat nesmí * ani rouhači před tebou neobstojí.
Nenávidíš kažho zločince, * hubíš všechny lháře.
Od vraha a podvodka * se odvrací Hospodin s odporem.
Já však pro velikou tvou milost * smím vstoupit do tvého domu,
padnu na tvář před tvým svatým chrámem * v bázni před tebou, Hospodine!
Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům; * urovnej přede mnou cestu k sobě!
Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, * jejich nitro stro úklady,
jejich hrdlo je otevře hrob, * licho svým jazykem.
Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, se veselí, * ať jása bez přestání;
chraň je, ať se radu v tobě, * kdo milu tvé jméno,
protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlimu, * jako štítem ho věnčíš svou přízní.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.