Žalm 48

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Hospodin je veliký, velmi je hod chvály * v městě našeho Boha.
Jeho svatá hora, ten slav pahorek, * je rados ce země.
Hora Sión, to tajem sídlo Boží, * je městem veliho krále.
Bůh se ukázal v jejích pevnostech * jako jis ochrana.
Neboť hle, sešli se králové, * spolu učinili útok.
Jen se však povali, užasli, * ve zděše prchli.
Hrůza je tam zachvátila, * křeč jak ženu, kte rodí,
jako když chod tr * rozbíjí taršíšské lodi.
Jak jsme to slýchali, tak jsme to vili * v městě Hospodina stupů,
v městě našeho Boha: * Bůh mu dá věč trní.
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála * sahá až na konec země.
Tvá pravice oplý spravedlností, * ať se raduje siónská hora,
ať jása judská města * nad tvými rozsudky.
Jděte kolem Siónu, obejděte jej, * spočítejte jeho že!
Všimněte si jeho hradeb, * prohlédněte jeho pace,
abyste mohli vyprávět příštím pokolením: * Tak veli je Bůh,
Bůh náš naky, navždy. * On bude naším vůdcem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.