Žalm 45-II (11-18)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!
Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!
Tyrský lid přichá s dary, * velmoži národa se ucháze o tvou přízeň.
V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem.
V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, je družky.
Provázeny radostným sotem * vstupují v královský palác.
Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po ce zemi.
Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, * proto tě národy oslaví na věč ky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.