Žalm 44-I (2-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, slýchali jsme na vlast uši, * naši otcové nám vypráli,
cos vykonal za jejich časů, * v pradávných dobách.
Tys je svou rukou usadil, když jsi vyhnal pohany, * dals jim růst, když jsi potřel rody.
Vždyť neobsadili zemi svým mečem, * nepomohlo jim k vítězství jejich rameno,
byla to tvá pravice a tvé mě, * tvá jasná tvář, neboť jsi je miloval.
Tys můj král a můj Bůh, * popřál jsi vítězství Jakubovi.
S tebou jsme zdolali své nepřátele, * v tvém jménu jsme pošlapali své protivky.
Na svém luku jsem si nezakládal, * vítězství mi nedal můj meč.
Ty však jsi nám pomohl k vítězství nad našimi nepřáteli, * zahanbils ty, kteří nás nevidí.
Bohem jsme se stále honosili, * navěky jsme chválili tvé jméno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.