Žalm 41

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, * za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.
Hospodin ho bude chránit, zacho ho naživu, * učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho zvůli jeho nepřátel.
Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, * v nemoci z něho sejme veškerou slabost.
Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, * uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.
Moji nepřátelé zle o mně mluví: * "Kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno?"
Kdo přijde navštívit, jen naprázdno tlachá, * v srdci si nasbírá špatnost, pak vyjde ven a pomlouvá.
Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu o mně šepta * a vymýšlejí proti mně špat ci:
"Postihla ho nevyléčitel kaza!" * nebo: "Kdo tak ulehl, nevstane!"
I můj přítel, jemuž jsem řoval, * který jídal z mého chleba, strojil mi úklady.
Ty však, Hospodine, smiluj se nade mnou, * postav mě na nohy, jim to splatím!
Z toho poznám, že máš rád, * když můj sok nade mnou nezasá.
Mne však zachováš bez úhony, * navěky mě postavíš před svou tvář.
Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * od věků až na věky! Staň se, staň se!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.