Žalm 40-I (2-9)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pevně jsem doufal v Hospodina, * on se ke mně sklonil a vyslyšel voní.
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahniho kalu, * na skálu postavil mé nohy, dodal ly mým krokům.
Novou píseň vložil mi do úst, * chvalozpěv našemu Bohu.
Mnozí to uvidí a nabudou úcty, * budou doufat v Hospodina.
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina, * kdo nic nemá s modláři, s těmi, kdo se uchylu ke lži.
Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože, * nikdo se ti nevyrovná v úmyslech, kte máš s námi,
kdybych je chtěl hlásat, vypodět, * je jich více, než by se dalo sečíst.
V obětních darech si nelibuješ, * zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,  tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím; * ve svitku knihy je o mně psáno:
Rád splním tvou li, můj Bože, * tvůj zákon je v mém nitru."
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.