Žalm 4

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám,  tys mě v souže vysvobodil, * smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!
Lidé, jak dlouho chcete mít nechápa srdce? * Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháte po lži?
Pamatujte: Hospodin vyznamená svého svaho; * Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!
Spravedlivé oběti přišejte * a důvěřujte v Hospodina!
Mnoho lidí říká: "Kdo nám uže dobro?" * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinho moštu.
Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi převat v bezpečí!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.