Žalm 38-III (14-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Já však jsem jako hluchý, neslyším, * jsem jako němý, který neot ústa.
Jsem jako člověk, kte neslyší, * jehož ústa nema odpodi.
Vždyť v tebe, Hospodine, doufám, * ty vyslyšíš, Pane, můj Bože!
Říkávám si totiž, jen ať se nade mnou neradují, * ať se nade mnou nevypínají, když zakopnu v chůzi.
Mám ovšem k pádu velmi blízko, * před sebou mám stále svou bolest.
Ano, vyznávám svou vinu, * pro svůj hřích jsem sklíčen.
Ti, kdo bez příčiny proti mně brojí, jsou silní, * mnoho je těch, kdo mě neprávem nevidí,
kdo zlem spláce za dobro, * stíhají mě, že se o dobro snažím.
Neopouštěj mě, Hospodine, * Bože můj, nevzdaluj se ode mě!
Pospěš mi na pomoc, * Pane, spáso!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.