Žalm 36

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Nepravost mluví bezbožmu v srdci, * na bázeň před Bohem se neohlíží,
a tak namlou sám sobě, * že se jeho vina nenajde a nezoškliví.
Slova jeho úst jsou nepravost a faleš, * přestal mít rozum a jednat správně.
Na svém lůžku přemí o nepravosti, * stojí na nedobré cestě, neští se zlého.
Hospodine, tvé milosrdenství sa do nebes, * tvoje věrnost k oblakům.
Tvá spravedlnost je jak Boží hory,  tvé rozsudky jak mořská hlubina, * pomáháš lidem i zvířatům, Hospodine.
Jak vzácná je tvá milost, Bože, * lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
Sytí se hojnos tvého domu, * napájíš je proudem svého blaha.
Neboť u tebe je pramen života, * v tvé záři vime světlo.
Zachovej svou milost těm, kdo znají, * svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímho srdce!
Noha nadutců ať nepřišlápne, * ruka hříšníků se mnou nesmýká!
Hle, padli, kdo chali nepravost, * jsou svrženi a nemohou povstat!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.