Žalm 35-I (1-2.3b.9-12)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Oboř se, Hospodine, na protivky, * bojuj s těmi, kteří proti mně brojí.
Uchop štít a pavézu,  povstaň mi na pomoc! * Řekni mé duši: " jsem tvá spása!"
Má duše zajá Hospodinu, * radovat se bude pro jeho pomoc.
Ze všech svých sil budu volat: * "Hospodine, kdo se ti vyrovná?
Vysvobozuješ chudáka z moci silnějšího, * nebohého ubožáka z lupičovy ruky."
Vystoupili nespravedli svědci, * ptali se mě na to, co nevím.
Za dobré zlým se mi odnili * tím, že opustili.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.