Žalm 34-II (12-23)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Pojďte, syno, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina.
Miluje kdo život? * Přeje si dny štěstí?
Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov.
Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj!
Hospodinovy oči hle na spravedlivé, * k jejich volání se klo jeho sluch.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo cha zlo, * aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, * vysvobodil je z kaž jejich tísně.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkrouše srdce, * na duchu zlome zachraňuje.
Spravedlivý mí mnoho soužení, * Hospodin však ho ze všech vyprostí.
Chrání všechny jeho kosti, * ani jedna z nich nebude zlomena.
Zloba uštve bezbožka k smrti, * kdo nenávidí spravedlivého, budou potresni.
Hospodin zachraňuje duše svých služeb * nebudou pykat, kdo se k němu ukají.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.