Žalm 34-I (2-11)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlu moje duše, * ať to slyší pokorní a radu se.
Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.
Pohleďte k němu, ať se rozvesete, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu uká.
Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hleda Hospodina.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.