Žalm 33-II (12-22)

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelky.
Z místa, kde sídlí, se * na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích.
Nezvítězí král početným vojskem, * ani silák se nezachrání velkou udatností.
Zklame kůň, když jde o tězství, * nezachrání svou velikou silou.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufa v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho sva jméno.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doume v tebe.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.