Žalm 33

I D D' D2 f g g2 g3 a a2 a3 II D II A III h a g IV g E IV alt c A A* d V a VI F VI alt F VII a b c c2 d VIII G G* c per
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, * sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina, * hrejte mu na desetistrun harfě.
Zpívejte mu seň novou, * dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!
Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je ce jeho lo.
Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.
Jeho slovem vznikla nebesa, * dechem jeho úst všechen jejich stup.
Vodstva moří shrnuje jako do chu, * do nádrží slé oceány.
Nechť se bojí Hospodina ce země, * všichni obyvatelé světa ať se před ním sí.
On totiž řekla stalo se, * on poručila vše povstalo.
Plány pohanů Hospodin maří, * v nic uvádí myšle rodů.
Hospodinův úmysl tr na ky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelky.
Z místa, kde sídlí, se * na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce, * uvažuje o všech jejich skutcích.
Nezvítězí král početným vojskem, * ani silák se nezachrání velkou udatností.
Zklame kůň, když jde o tězství, * nezachrání svou velikou silou.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufa v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho sva jméno.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doume v tebe.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svamu,
jako byla na počátku, i ny i vždycky * a na věky ků. Amen.